EURYTMIE

Jedná se o pohybové umění. Název eurytmie je řeckého původu a v překladu znamená krásný pohyb.

Jako samostatný předmět se eurytmie vyučuje ve všech ročnících waldorfské školy. Vede k celistvému harmonickému rozvoji osobnosti, neboť v člověku rovnoměrně oslovuje intelekt, cítění i vůli. Ve škole mimo jiné rozvíjí svět představ a navazuje na náplň hlavního vyučování i ostatních předmětů – dětem umožňuje v prostoru a pohybu prožívat to, čím se v daném věku hlouběji zabývají. Díky vědomému pohybu celého těla tak mohou lépe pochopit probíranou látku (např. gramatické jevy či prostorovou geometrii), ale pěstují i cit pro spolupráci v kolektivu.

Základem eurytmie je přednes uměleckého textu nebo hudba, následně jejich převedení do pohybu. Pracujeme s jednotlivými prvky řeči (hlásky, slovní druhy, rytmus, rým atd.) i hudby (tóny, intervaly, tónová výška, rytmus, takt apod.). Zároveň s dětmi vytváříme pohybové prostorové formy, které odpovídajícím způsobem vyjadřují báseň či skladbu. Hudební i řečový doprovod je vždy živý, nikoli reprodukovaný.

Mnohá cvičení, kterých využívá pedagogická eurytmie, mají povahu cvičení duševní hygieny. Zahrnují cviky na zlepšení nesprávného držení těla, na celkové zklidnění nebo naopak povzbuzení. Další cvičení zlepšují koncentraci, orientaci v prostoru i v různých situacích, šikovnost, postřeh apod. Oproti tělesné výchově jde ovšem vždy o pohyb oduševnělý, umělecky utvářený.

Menu