CÍLE WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY

 • Vychovat a vzdělávat všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti
  Výuka sytí rovnoměrně pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí.
 • Pěstovat zdravé sebevědomí
  To se utváří díky pozitivnímu hodnocení dětí, které respektuje jejich individuální rozvoj a schopnosti. V široké nabídce činností si každý žák najde alespoň jednu oblast, v níž může vyniknout.
 • Rozvíjet smysl pro odpovědnost za vlastní jednání
  Mladý člověk není v budoucím životě závislý jen na pokynech a rozhodnutí jiných, dovede o nich kriticky myslet a nést důsledky svých nesprávných rozhodnutí.
 • Oceňovat a učit spolupráci mezi dětmi i dospělými.
  Děti vědomě poskytují své individuální schopnosti ve prospěch celku. To je průprava pro budoucí uplatnění, kde je vždy třeba spolupracovat a ne pouze vynikat nad ostatními.
 • Podporovat a kultivovat vlastní tvořivost dětí
  Umělecké předměty jsou v centru pozornosti v celém průběhu školní docházky. Individuální výraz vycházející ze snahy o porozumění zákonitostem brání vytváření šablon a stereotypů v myšlení i vnímání. Škola tak žije a dýchá.
 • Probouzet a upevňovat v dětech touhu po poznání
  Škola nepředkládá hotové koncepty a definice, snaží se přivést k jádru zkoumaného jevu a zákonitost z něj vypozorovat a popsat. Učivo musí mít smysluplnou vazbu ke skutečnosti. Vzorem je jim třídní učitel, který přistupuje k svému poslání s úctou, živým zájmem a obětavou lásku k těmto “svým” dětem.
 • Podněcovat k soustavnému rozvíjení vlastních schopností a dovedností
  Takto směřované děti umí smysluplně využít svůj čas a dokážou se ve světě zdravě prosadit.
 • Podnítit úzkou spolupráci školy s rodiči
  Díky tomu jsou tyto výchovné prvky přenášeny i do rodinné výchovy, což přispívá k celkové harmonizaci dítěte. Škola se navíc stává živým komunitním organismem, který může zprostředkovat mnohé hodnoty a prožitky nejen svým členům, ale i lidem z okolí
Menu