ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Odpovědi na své otázky ohledně waldorfské pedagogiky najdete v sekci „waldorfská pedagogika“ v hlavním menu. Odpovědi na otázky ohledně naší školy nabízíme zde. Pokud jste i přesto nenašli odpověď na Vaši otázku, můžete nás kontaktovat na info@waldorfliberec.cz, rádi Vám ji zodpovíme.

1. Jsou waldorfské třídy státní nebo soukromé?
2. Kolik tato škola stojí?
3. Jak moc musím jako rodič se školou spolupracovat?
4. Bude zajištěno všech 9 tříd základní školy?
5. Budete také otevírat střední a případně i mateřskou školu?
6. Jsou možné přestupy v průběhu školního roku?
7. Je škola vhodná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?

1. Jsou waldorfské třídy státní nebo soukromé?

V dnešní době vznikají v ČR waldorfské školy spíše soukromé. V Liberci se jedná o raritu, waldorfské třídy jsou státní a působí jak odloučené pracoviště Základní školy Liberec, Kaplického 384, p.o., Kaplického 384, 463 12 Liberec 23, IČ 72743379.

 

2. Kolik tato škola stojí?

Waldorfské třídy jsou státní a neplatí se žádný poplatek. Rodiče se však s nástupem dítěte stávají členy spolku Waldorfská iniciativa Liberec, z.s., který slouží jako podpůrný subjekt waldorfských tříd a podporují tak waldorfské prvky výuky a také mimoškolní aktivity. O členství ve spolku se dočtete zde.

Další výdaje jsou na domluvě rodičů v konkrétních třídách.

Pokud si myslíte, že vzdělávání Vašich dětí má vyšší hodnotu a chcete spolku pomoci se rozvíjet, můžete si výši příspěvků stanovit sami. Pomůžete tím rozvoji waldorfského vzdělávání a případně také těm, kteří jsou v tíživé životní situaci a nemohou platit členské příspěvky v plné výši.

Velmi rádi také uvítáme podporu spolku v různém rozsahu, více informací naleznete v sekci „Podpořte nás“. Jakákoliv materiální či nemateriální pomoc nám pomůže příspěvky a třídní fondy udržet na minimální hranici.

 

3. Jak moc musím jako rodič se školou spolupracovat?

Pomoc škole každého rodiče závisí na jeho svobodné vůli. Ve své podstatě se však jedná vytváření láskyplného prostoru pro Vaše děti. Rodiče, kterým školní prostředí jejich dětí není lhostejné a tráví se zájmem se svými dětmi mnoho času i mimo školu, nebude spolupráce se školou žádnou překážkou. Naopak, dostanou prostor se se svými dětem potkávat jinak než doposud. Rodiče, kteří své děti do školy pouze odvezou a odpoledne vyzvednout, mohou oproti klasické škole pocítit vyšší nároky. Ale i tohle je zvládnutelné.

Spolupráce se školou spočívá zejména v pomoci při zajišťování slavností, při realizaci výletů, při úpravách prostor pro výuku, zajištění pomůcek do výuky, propagování školy a jejich akcí aj. Stále však platí, že spolupráce není povinná a vše záleží na vůli rodičů. Celé společenství dětí, učitelů a rodičů je neseno snahou o vytváření láskyplného prostoru, ve kterém se všichni přirozeně proměňují a nacházejí své vlastní místo ve skupině lidí se stejným cílem, který je především vychovat a vzdělat naše děti ve všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti.

 

4. Bude zajištěno všech 9 tříd základní školy?

Naše škola má nyní na ZŠ Kaplického schválený ŠVP (Školní vzdělávací program) pro první stupeň. Je naším cílem schválit ŠVP i pro druhý stupeň.

 

5. Budete také otevírat střední a případně i mateřskou školu?

Naší spřátelenou waldorfskou organizací je lesní školka Lesmír, která ve svém ŠVP zahrnuje waldorfské prvky. Ve stejné budově na Horově ulici v Liberci působí waldorfské mateřské centrum Lewandulka. V budoucnu zajisté vznikne z řad rodičů i učitelů i snaha o vytvoření waldorfského středního stupně – tzv. lycea.

 

6. Jsou možné přestupy v průběhu školního roku?

Přestup dětí na waldorfskou školu je možný i ve vyšších ročnících, pokud rodiče akceptují specifika waldorfského vzdělávání. Oběma směry je ideální přestupovat po třetí či páté třídě, kdy výstupy ŠVP waldorfské a běžné základní školy jsou v těchto letech totožné. Samozřejmě ale platí, že je ideální navštěvovat školu a vyučování od prvního školního dne první třídy, neboť kolektiv a vazby, které pomáhají ve výuce a jsou jedním z jejich pilířů, se utvářejí od prvních  okamžiků.

Veškeré přestupy se řeší individuálně a můžete nás v tomto směru kontaktovat na info@waldorfsketridyliberec.cz.

 

7. Je škola vhodná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?

Naše škola je pro tyto skupiny podobně vhodná či nevhodná jako běžná škola, která se nespecializuje na léčebnou pedagogiku.

Waldorfská pedagogika upřednostňuje pochopení principů před výkonem, rychlost učiva upravuje potřebám dětí v daném věku. To by však mělo být normální pro výchovu všech dětí. Na druhou stranu, waldorfská pedagogika předpokládá větší míru společné práce všech žáků a sociálního zapojení – především v nižších ročnících děti často dělají věci spolu – drží se za ruce, hrají divadlo aj. Pro děti, které mají problém se sociálními interakcemi nebo které vyžadují pevný řád (např. při poruše autistického spektra), může být waldorfská škola paradoxně možná více stresující než běžná škola.

V rámci integrace můžeme hovořit i o ekonomické stránce věci jakou jsou zvláštní potřeby pro určité skupiny dětí, např. potřeba asistenta, zvláštních pomůcek, bezbariérového přístupu aj. nebo také výše příspěvku, které si ekonomicky slabší rodiny nemohou dovolit platit v plné výši. Integraci tedy můžeme realizovat jen do té míry, co jí umožní rozpočet školy, případně dotace či granty.

 

Přesto jsme přesvědčení, že určitá integrace je vhodná a mnohdy se děti učí společnému soužití a získávají cennou zkušenost a schopnost vzájemnému se přizpůsobit někomu jinému.

Menu